A A A

AKTUALNOŚCI


Wskazówki na wakacje

Zbliżają się wakacje, to kolejna

szansa ,aby prawdziwie spędzić czas z dzieckiem. Może się wydawać, że ostatnie miesiące były takim właśnie czasem, ale może było też tak, że łącząc obowiązki rodzicielskie z pracą zawodową, nie poświęciliśmy dzieciom takiej uwagi, jakiej one potrzebują. Dlatego teraz kilka słów o znaczeniu wspólnego spędzania czasu rodzica z dzieckiem.

Dobre relacje z dziećmi, z tymi małymi i z tymi dużymi, to niezwykle opłacalna inwestycja. Budowanie ich wymaga od rodziców uważności, akceptacji dziecka takim jakie ono jest, życzliwości i autentycznego cieszenia się z jego obecności, wymaga podarowania im CZASU. Czym jest czas w kontakcie z dzieckiem? C – cierpliwość do tego, co dziecko mówi i robi.
Z – zachwyt z tego, że dziecko po prostu jest.
A – autentyczna akceptacja dziecka takim, jakie ono jest, bez konieczności „naprawiania” dziecka.
S – szacunek i godność.

Liczy się jakość czasu, a nie ilość, 100% uwagi na dziecko przynajmniej przez 10-15 minut dziennie (bez telefonów, smsów, telewizji) . Jeśli mamy więcej niż jedno dziecko, dobrze jest wygospodarować te 10 min dla każdego z nich indywidualnie. Część z nas wierzy w magiczne znaczenie więzów krwi, które automatycznie wytwarzają więź między spokrewnionymi ludźmi. Ale badania psychologów pokazują, że podstawowe znaczenie do wytworzenia więzi ma przebywanie ludzi ze sobą, wspólne spędzanie czasu, wspólne podejmowanie różnych aktywności - i takich codziennych, jak przygotowywanie posiłków czy robienie zakupów, i takich bardziej wyjątkowych, jak wycieczki rowerowe w czasie weekendu czy wakacyjne wędrówki po górach.
Wspólny czas rodzica z dzieckiem, wspólne podejmowanie różnych działań niosą ze sobą liczne zalety i cenne wartości. Tworzą okazję nie tylko do wielu wspólnych doświadczeń, ale i współprzeżywania radości, ekscytacji, ale i rozczarowań, niepokojów czy smutków. Ten rodzaj wspólnoty, doświadczanej np. przy wspólnych lekturach na dobranoc, pieczeniu ciasta, zwiedzaniu nieznanych miejsc, pierwszych zjazdach na sankach, pierwszych krokach na łyżwach czy wspólnym przeżywaniu przygód Nemo czy Króla Lwa zapada w pamięć na całe lata (często na całe życie) i stanowi podstawę intensywnej, głębokiej więzi. Buduje także w dziecku poczucie przynależności i bezpieczeństwa, zaspakajając najbardziej podstawowe z dziecięcych potrzeb. Wspólnie spędzany czas to dla rodzica niepowtarzalna okazja wywarcia głębokiego wpływu wychowawczego. Przecież podejmując wraz z dzieckiem wspólną zabawę, aktywność sportową czy razem wykonując zwykłe, domowe czynności rodzic ma okazję demonstrować wzory, przykłady poprawnego wykonywania różnych czynności, podejmowania pożądanych zachowań (np. cierpliwego, wielokrotnego ponawiania prób zrealizowania trudnego, wymykającego się celu). Ma także możliwość przekazywania wielu uwag i sugestii w naturalnych sytuacjach i w naturalny sposób, bez sztucznego dydaktyzmu - po prostu dzięki towarzyszącej wspólnym chwilom rozmowie.
Wspólne aktywności dają ponadto rodzicowi możliwość dobrego poznania swojego dziecka - zaobserwowania powtarzających się zachowań, często wybieranych celów, sposobów radzenia sobie z trudnościami, reagowania na sukcesy i niepowodzenia. Co ważne, rodzic ma także okazję poznania możliwości i ograniczeń dziecka, jego mocnych i słabych stron, a także wykazywanych przez nie predyspozycji i uzdolnień. Mając taką wiedzę, może trafniej dobierać proponowane dziecku aktywności i działania tak, aby w pełni rozwijać tkwiący w dziecku potencjał.

Kilka przykładów jak można spędzić czas ze swoim dzieckiem: -czytanie bajek, nie dość że dzięki temu dziecko poznaje nowe światy i się rozwija, to możesz z nim uczestniczyć w tych samych historiach. Dodatkowo rozwija zasób słownictwa i uczy prawidłowego wypowiadania się; -gry naszego dzieciństwa: kółko i krzyżyk, państwa-miasta, statki; - gry planszowe, które kiedyś proponowałyśmy , ale także inne; -układanie razem puzzli, nic tak nie uczy cierpliwości jak ułożenie wzoru składającego się z 1000 elementów. A satysfakcja i radość gdy uda się złożyć całość ogromna; -zabawy na świeżym powietrzu : to wspólne wycieczki rowerowe, zwiedzanie okolicy, zabawa w podchody. Ciekawym pomysłem jest zabawa „poszukiwacze skarbów”. Dorośli wręczają dzieciom wcześniej przygotowaną przez siebie mapę, na której jest wyznaczona droga wraz z różnymi niespodziankami, którą dzieci muszą pokonać i dojść do skarbu. Skarbem może być np. bilet na wspólne wyjście ;
-zabawy plastyczne :jak tradycyjne rysowanie czy malowanie albo tworzenie bardziej skomplikowanych dzieł np. z wykorzystaniem techniki decoupage. Dzieci lubią też lepienie z gliny, plasteliny czy masy solnej. Ciekawą i kreatywną zabawą jest narysowanie czegoś na kartce z zamkniętymi oczami, a następnie poproszenie dziecka o dokończenie rysunku i na odwrót. Warto też pamiętać o wspólnej sztuce tworzenia origami;
-wspólne gotowanie, pieczenie i sprzątanie: można również zaangażować dzieci w różne domowe czynności. Np. nakrywanie do stołu, przygotowanie kanapek, rozpakowanie zakupów itp. Pozwoli to poczuć dziecku, że jest współodpowiedzialne za porządek w domu, a jednocześnie wzmocni jego poczucie wartości, gdy będzie miało realny wkład w życie rodziny. A zamiast obiadu w domu możecie wybrać się na piknik.

Znana maksyma brzmi „Dziecko jest jak walizka. Co dziś do niej włożysz, to po pewnym czasie z niej wyciągniesz”. Warto wzbudzić w sobie refleksję, co dziś wkładam jako rodzic do tej walizki pt. „moje dziecko”.

CUDOWNYCH WAKACJI!

 

 

DRODZY RODZICE

przedszkole bedzie prowadziło wakacyjny dyżur od dnia 4 sierpnia 2020 do dnia 31 sierpnia 2020r.

Aby zgłosić dziecko na dyżur należy wypełnić "Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur" i przesłać skan, lub zdjęcie na adres osiedlowa@mpi20.siedlce.pl do dnia 30 czerwca 2020r.

Karty otrzymacie Państwo na adresy email, są również dostepne w wersji papierowej w placówce.

W trakcie dyżuru obowiązywać nas będą aktualne przepisy sanitarne i zalecenia wydane przez GIS i MEN

 

 

Maria Kowalik

dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 20

 

 

 

Zarządzenia Nr 12/ 2020

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 20

w Siedlcach z dnia 22.05.2020

 

w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki w przedszkolu, w tym ustalenia wysokości opłat za posiłki.

Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 21.05.2019 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z trzech posiłków ( śniadanie , obiad, podwieczorek) przez wychowanków przedszkola ustala się w wysokości 8,00 zł (słownie: osiem zł), co stanowi koszt produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków (wsad do kotła).

- śniadanie 25 % - 2,00 zł

- obiad 50 % - 4,00 zł

- podwieczorek 25% - 2,00 zł

2. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników zatrudnionych w miejskim przedszkolu ustala się w wysokości 12,00 zł kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku, wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki (wsad do kotła i koszty przygotowania).

3. Opłaty za posiłki określone w ust. 2 kształtują się w sposób następujący:

- śniadanie 25 % - 3,00 zł

- obiad 50 % - 6,00 z,

- podwieczorek 25% - 3,00 zł

4. Wyliczone kwoty zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

 

Za wychowanków, którym przyznano świadczenie w postaci zakupu posiłków, opłaty

wnosi właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej bądź inna osoba prawna lub fizyczna.

 

§ 2

Opłaty za posiłki wnosi się w terminach podanych na tablicy ogłoszeń nie później niż do 10 każdego następnego miesiąca w ilości wykorzystanych posiłków ( osobodni).

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 29/2018 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 20 w Siedlcach z dnia 14grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki w przedszkolu, w tym ustalenia wysokości opłat za posiłki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.

Maria Kowalik

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 20 w Siedlcach

 

 

 

Procedura funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii.

w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 20 w Siedlcach,

na czas od 11.05.2020 ze zmianami (aktualizacja prawa i wytycznych od dnia 1.06.2020r )

Otwarcie placówki ma na celu głównie wsparcie rodziców pracujących. Na ten czas w naszym przedszkolu wprowadzone zostają nowe zasady, do których musimy dostosować się wszyscy. Proszę zwrócić uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia i GIS – jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do przedszkola, proszę tego nie robić.
Informację o chęci objęcia dziecka opieką w przedszkolu proszę zgłaszać poprzez e-mail przedszkola: osiedlowa@mpi20.siedlce.pl,

W celu objęcia dziecka opieką w placówce proszę o zapoznanie się z dalszymi informacjami zawartymi w tej procedurze i dostarczenia oświadczenia.

( oświadczenie należy wypełnić, podpisać przesłać drogą e-mail na adres : osiedlowa@mpi20.siedlce.pl)

Zasady pracy w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 20 w Siedlcach, na czas zajęć opiekuńczych od 11.05.2020r

1. Placówka czynna będzie w godzinach 6,30-17.00.

2. Opieka nad dziećmi zapewniona będzie w godzinach 6,30 - 16.30 wiąże się to z koniecznością dezynfekcji wszystkich sprzętów i zabawek, które używane są przez dzieci przebywające w placówce. (plac zabaw, stoły, krzesła, kredki, zabawki).

3. W placówce może przebywać do 10 dzieci w grupie nauczyciel, personel pomocniczy, liczba grup zależna jest od liczby dzieci zgłoszonych do opieki. Najwyższa liczba grup to 6. Warunkowane jest to powierzchnią sal i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego (4m2 na osobę i każdego opiekuna, z uwzględnieniem i odliczeniem powierzchni zajmowanej przez meble i elementy wyposażenia).

4. Dzieci od chwili przyjścia przebywają w wyznaczonych salach lub na wyznaczonej części placu zabaw.

5. Rodzice kontaktują się z przedszkolem jedynie pocztą elektroniczną lub telefonicznie: dyrektor – 25 794 3676, sekretariat – 25 794 3677.

6. Rodzice podpisują oświadczenie, w którym potwierdzają zaznajomienie się z nowymi zasadami, świadomość zagrożenia zarażeniem koronawirusem, potwierdzają dobry stan zdrowia dziecka, zgodę na pomiar temperatury, podają telefony kontaktowe i zobowiązują się do jak najszybszego odebrania dziecka, w przypadku jakichkolwiek symptomów choroby, lub gdy się źle poczuje.

7. W placówce przebywać będzie osoba z obsługi pełniąca dyżur poza salami i dezynfekująca przejścia i plac zabaw oraz dyrektor wraz z niezbędnymi pracownikami administracji i kuchni. Liczba pracowników dodatkowych uzależniona będzie od liczby dzieci oraz zadań koniecznych do wykonania.

8. Dyrektor, pracownicy administracji pracują w oddzielnych pomieszczeniach, nie stykają się bezpośrednio z dziećmi. Kontakt z resztą przedszkola mają przez dyżurującego pracownika, lub przez telefon. Jedynie referent wchodzi do pionu kuchennego przez wejście od zaplecza, z zachowaniem środków ostrożności.

9. Pracownicy kuchni w liczbie uzależnionej od liczby posiłków do wykonania, pracują w zamkniętym pionie kuchennym.

10. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywać się będzie w godz. 6,30 – 8,30, odbiór dzieci odbywać się będzie w godzinach 14,30 -16,30. Nauczyciele opuszczają placówkę o godz. 16,30 - którzy jako jedyni mogą sprawować opiekę nad dziećmi.

11. By każde dziecko miało równy dostęp do zajęć w placówce na ten moment nie będą odbywać się zajęcia edukacyjne, a nauczanie zdalne utrzymane zostaje do 30 czerwca

12. Zajęcia będą miały charakter wyłącznie opiekuńczy.

13. Zajęcia terapeutyczne będą się odbywać w placówce do 30 czerwca , dzieci nieuczestniczące w zajęciach stacjonarnych będą otrzymywały tak jak do tej pory zadania i ćwiczenia do domu na e-mail rodziców.

Zasady przyjęcia dziecka

1. Do placówki przyprowadzane jest wyłącznie dziecko zdrowe. Jeśli ktoś z domowników, najbliższej rodziny, z którą dziecko ma kontakt przebywa na kwarantannie domowej obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola.

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola z objawami chorobowymi- katar, kaszel- nauczyciel odmówi przyjęcia dziecka do przedszkola.

3. Kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się wyłącznie telefonicznie lub za pomocą zwyczajowo przyjętej drogi kontaktu zdalnego, np. e-mail grupowy, indywidualny lub inne ustalone z nauczycielem.

4. Chęć skorzystania z opieki przedszkola zgłaszają rodzice w wiadomości wysyłanej na e-mail przedszkolny: osiedlowa@mpi20.siedlce.pl Jeżeli rodzic nie ma takiej możliwości, w przedsionku przedszkola wyłożony jest przygotowany dokument Oświadczenie, który należy wypełnić i pozostawić w skrzynce podawczej.

5. Chęć przyprowadzenia dziecka rodzic zgłasza najpóźniej na dzień wcześniej, powiadamiając o tym dyrektora ( e-mail: osiedlowa@mpi20.siedlce.pl, lub tel. 25 794 3676), lub 518 910 869.

6. Przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzic wypełnia i podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i pomiarze temparatury. Jeżeli nie zrobił tego poprzez e-mail, wypełnia ręcznie dokument pozostawiając go w przedsionku przedszkola w wyznaczonym miejscu.

7. Na dzień przed przyjściem dziecka do przedszkola dyrektor, uwzględniając kryteria przyjęcia, informuje rodzica o takiej możliwości lub odmowie przyjęcia.

Kryteria przyjęcia dziecka

Zgodnie z rozporządzeniem MEN i wytycznymi GIS dzieci do przedszkola będą przyjmowane wg następujących kryteriów:

1. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystać mogą dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Dziecko rodzica samotnie je wychowującego i pracującego,

3. Dziecko rodzica pracującego zdalnie, którego praca wyklucza jednoczesne sprawowanie opieki

4. Dziecko obojga pracujących rodziców,

5. Pozostałe dzieci.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola

1. W placówce przebywają wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola.

2. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane przez osoby zdrowe bez objawów chorobowych.

3. Rodzic przyprowadza dziecko do placówki zgodnie z aktualnymi wymogami korzystając ze środka dezynfekującego znajdującego się bezpośrednio przy drzwiach. Rodzice mogą wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności. Rodzic przy użyciu dzwonka wzywa dyżurującego pracownika obsługi. Następnie dyżurujący pracownik przez radiowęzeł powiadamia opiekuna z grupy dziecka. Opiekun (w masce i rękawiczkach bądź bez rękawiczek, ale z koniecznością dezynfekcji dłoni) odbiera dziecko od rodzica i prowadzi do szatni, gdzie dziecko zostawia ubranie wierzchnie i zmienia obuwie, a następnie do sali zabaw.

4. Na podobnych zasadach rodzic odbiera dziecko z placówki. Niedopuszczalne jest wejście rodzica do pomieszczeń przedszkola, poza częścią wspólną.

Jeśli w godzinach popołudniowych wraz z dziećmi będziemy przebywać w ogródku – rodzic oczekuje na wydanie dziecka. Istnieje możliwość telefonicznej informacji o planowanym odbiorze dziecka z placówki.

5. Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp 1,5m-2m od innych dzieci i rodziców. Oczekujący nie tłoczą się przed wejściem, nie pozwalają dzieciom na wbieganie do ogródka.

6. Dzieci, przyprowadzane są do przedszkola zgodnie z aktualnymi wymogami sanitarnymi.

7. Ze względu na konieczność zachowania odpowiednich odstępów, wzmożonej higieny pościeli rezygnujemy z leżakowania do odwołania.

8. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego – wietrzenie sal odbywa się co godzinę, lub częściej nawet w trakcie zabaw. Jeżeli temperatura na to pozwoli, okna będą jak najczęściej otwierane.

9. Większość dnia (w zależności od warunków pogodowych) dzieci i opiekunowie spędzają na zewnątrz (wyłącznie w ogrodzie, wyjścia poza teren placówki są zabronione). Rodzice zapewniają odpowiedni ubiór dziecka.

10. Wszelkie ubrania, obuwie zamienne, chusteczki, bieliznę rodzice dostarczają do przedszkola, pozostawiają ją w przedsionku przy drzwiach w opisanej foliowej torbie, najpóźniej dzień przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola. Na co dzień nie będziemy przyjmować paczek z domu. Jeśli zajdzie taka koniczność obowiązuje nas czas ‘kwarantanny’ czyli rzeczy muszą odczekać na wniesienie ich do placówki.

11. Wprowadza się zakaz wnoszenia zabawek z domu do placówki, pluszaków i innych przedmiotów, które dzieci do tej pory przynosiły ze sobą.

Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia przedmiotów i zabawek z placówki.

12. W ciągu dnia dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody, pod nadzorem opiekunów. Wycieranie dłoni tak jak do tej pory odbywa się przy użyciu ręczników papierowych. Dzieci w placówce przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych.

Posiłki

1. Posiłki w przedszkolu zapewnia własna kuchnia. Naczynia są myte z dodatkiem detergentu i wyparzane w tem. 90 stopni w zmywarko - wyparzarce.

2. Wszelkie powierzchnie w kuchni oraz zmywalni zostają zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu.

3. Wszelkie czynności związane z wydawaniem posiłków wykonywane są w odzieży ochronnej.

4. Przygotowany posiłek wydawany jest w wydawalni, przez personel obsługowy przypisany do grupy. Po spożyciu posiłku personel obsługowy przekazuje naczynia do zmywania, wówczas pracownik kuchni wchodzi do zamkniętego pomieszczenia od strony sal dzieci i rozpoczyna zmywanie.

5. Dzieci spożywają posiłki w salach.

Personel kuchni nie może stykać się z dziećmi i personelem opiekującym się dziećmi.
6. Opłata za posiłki może ulec zmianie – informacja zostanie przekazana na bieżąco.

Sytuacje szczególne, w tym kwarantanna

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu placówki w tym zachorowania na COVID-19

1.Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do placówki oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

2. W placówce zostało przygotowane pomieszczenie – izolatorium służące do odizolowania dziecka lub pracownika, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji, numery telefonu do Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, pogotowia ratunkowego. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów.

3.Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w wyznaczonym pomieszczeniu (dystans min.2 m odległości od innych osób) i niezwłocznie zawiadomić rodziców/ opiekunów prawnych o konieczności pilnego odbioru dziecka z przedszkola.

4. Rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.

5. 3. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika należy odizolować teren oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

6. Placówka zostaje zamknięta a wszystkie dzieci i pracownicy, a także najbliższa rodzina zostają objęci 14 dniową kwarantanną. Jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy uczestników opieki i pracowników i podania jej do informacji sanepidu.

Inne informacje

1. Dla rodziców, którzy nie zdecydują się na przyprowadzenie dziecka do placówki utrzymany zostaje zasiłek opiekuńczy.
2. Rodzice decydujący się na objęcie jego dziecka opieką proszeni są o zgłoszenie tej informacji w wyznaczonym terminie.
5. Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

Maria Kowalik

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 20 w Siedlcach

Siedlce, dnia ……….. 2020 r.

Dane osobowe rodziców/

prawnych opiekunów dziecka

(Imię i nazwisko, adres zamieszkania)

1) …………………………

2)…………………………. Pani Maria Kowalik

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 20 w Siedlcach

ul. Osiedlowa 3

I. Ja/My* niżej podpisana/podpisani*:

1. *zobowiązuję się do  przyprowadzania do  Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 20 ……………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka

2. *do  przyprowadzania na zajęcia indywidualne do  Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 20 w dziecka ………………………………………………….

imię i nazwisko dziecka

zdrowego bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, w tym spowodowaną wirusem SARS-coV-2.

II. Jednocześnie oświadczam/my*, że osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko do /z przedszkola będziezdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, w tym spowodowaną wirusem SARS-coV-2.

3. Oświadczam, że zapoznałam się z obowiązującą procedurą.

4. Oświadczam/oświadczamy, że w miejscu zamieszkania dziecka nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

5. Oświadczam/oświadczamy, że osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko będzie przestrzegała obowiązku zachowania wszelkich środków ostrożności w szczególności będzie posiadała osłonięte usta oraz nos, posiadała rękawiczki jednorazowe oraz przestrzegała obowiązku dezynfekcji rąk.

6. Wyrażam/my* zgodę na pomiar temperatury dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

7. Podaję/jemy numery telefonów do szybkiej komunikacji: …………………………………………………………………………… ……………………… …………………….

(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. złożenia oświadczenia o stanie zdrowia dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego w związku z otwarciem w dniu 11 maja 2020r

Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 20 w Siedlcach ul. Osiedlowa 3

1. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 20 w Siedlcach ul. Osiedlowa 3

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@um.siedlce.pl

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lic. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku prawnego wskazanego w pkt 3.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Pani/Pan posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Siedlce Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

……………………… …………………….

(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

 

Siedlce, dn……………………………..2020r

1. …………………………………….

2. …………………………………….

Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów dziecka Imię i nazwisko, adres zamieszkania

Oświadczenie

Ja/My * niżej podpisana/podpisani wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka ……………………………………………………………….. termometrem bezdotykowym przed wejściem do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 20 w Siedlcach na zajęcia do placówki.

W przypadku podwyższonej temperatury ciała u dziecka tj. powyżej 37,5 stopni nastapi odmowa pobytu dziecka w przedszkolu.

……………………………………………………………

Podpisy rodziców/prawnych opiekunów

Siedlce dn. ………………………….

1. …………………………………….

…………………………………………

Nazwisko i imię pracownika

Oświadczenie

Ja niżej podpisana wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego ciała termometrem bezdotykowym przed przystąpieniem do pracy w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 20 w Siedlcach.

W przypadku podwyższonej temperatury ciała tj. powyżej 37,5 stopni nastąpi odmowa przystąpienia do pracy w przedszkolu.

……………………………………………………………

Podpis pracownika

 

Załącznik nr 1

do Procedury funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii

Procedura dotycząca organizacji zajęć rewalidacyjnych,

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalistycznych

w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 20 w Siedlcach

na podst.

Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r (Dz. U. z 15 maja 2020r, poz. 872)

Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci. Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

Od 18 maja 2020r. możliwe jest organizowanie dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju, opinie specjalistyczne w przedszkolu, którego działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

A. W zakresie warunków sanitarnych:

§ W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

§ Przedszkole zapewnia terapeutom środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby) oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania.

§ Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez:

- wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad:

a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),

b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),

- uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:

a. przed i po kontakcie z dziećmi,

b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

c. po usunięciu środków ochrony osobistej,

- nie nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,

- zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji,

- w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,

- przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

§ Zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.

§ Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.

§ Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć

§ Informowanie dzieci, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

§ Regularne wietrzenie pomieszczeń.

§ Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:

- regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,

- dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł.

W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników.

§ W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

§ Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

§ Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

§ W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

§ Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.

§ Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

§ Stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

B. W zakresie organizacji jednostki systemu oświaty:

§ Brak wstępu na teren jednostki systemu oświaty osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.

§ Poinformowanie opiekunów/ rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.

§ W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

§ Pomiar temperatury ciała u dzieci oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody.

§ Dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty.;

§ Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci i młodzieży w przypadku ich złego samopoczucia.

§ Śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.

C. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:

§ Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju specjalistycznych dziecka od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.

§ Ustalenie liczby uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć.

§ Zaleca się pracę tylko indywidualną.

§ Dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).

§ Regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie uczestników).

§ Informowanie dzieci, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

§ Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci.

§ Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę a jeżeli pogoda na to pozwoli zajęcia winni odbywać się przy otwartym oknie.

§ W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Pomoce nauczyciela pełniące dyżur w holu przeprowadzają dezynfekcję sprzętu, pomocy oraz gabinetu po zakończeniu zajęć i przed rozpoczęciem zajęć każdego uczestnika. Zabiegi dezynfekujące dokumentują w karcie.