A A A

Dlaczego do przedszkola...

 

 

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 

 • W okresie wczesnego dzieciństwa możliwości rozwojowe dzieci są największe. Na całym świecie dostrzega się, jak ważna jest wczesna stymulacja i organizowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi, docenia się wpływ wczesnej edukacji na późniejsze osiągnięcia dziecka;
 • Wczesna edukacja to najlepszy czas na inwestycję w rozwój możliwości intelektualnych człowieka – trzeba pamiętać, że znaczna ich część kształtuje się do piątego roku życia. Umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola – procentują w szkole – takie dzieci lepiej się uczą;
 • Wczesna edukacja to najefektywniejszy sposób wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze wsi i małych miasteczek;
 • W przedszkolu dziecko dowiaduje się, jaki jest świat poza rodziną, poznaje wielu kolegów i uczy się z nimi współdziałać. Poznaje też nowych ważnych dorosłych, ufa im i dzięki nim kształtuje prawidłowe relacje społeczne, które staną się podstawą jego życia w różnych środowiskach rówieśniczych zawodowych i partnerskich;
 • Przede wszystkim uczy się tego, że istnieją inne dzieci i ich potrzeby – zaczyna odbywać się proces socjalizacji malucha;
 • Dziecko jest bardziej towarzyskie, potrafi nawiązywać nowe kontakty, nie ma problemu z porozumiewaniem się;
 • Staje się otwarte na świat( jest to bardzo ważna cecha owocująca w przyszłości);
 • Należy bowiem pamiętać, że to jacy jesteśmy w życiu dorosłym ma swoje korzenie w dzieciństwie;
 • Przedszkole dowartościowuje dziecko, nabiera ono pewności siebie, wiary w swoje siły- kiedyś takie dziecko będzie znało swoją wartość, nie bało się ryzyka i porażki;
 • W przedszkolu dziecko uczy się dobrych manier, rozwija swoją osobowość i talenty;
 • Czas spędzony przez dziecko w przedszkolu jest twórczy. Śpiewanie i wyliczanki pomagają mu opanować artykulację, posługiwanie się głosem, a słuchanie utworów muzycznych nauczy go odróżniać dźwięki, doskonali słuch i uwrażliwia na muzykę. Rysowanie, malowanie, kolorowanie i pisanie literek rozwija zdolności manualne. Kontakt ze sztuką (teatrzyk, koncert, słuchanie wierszy, bajek) rozbudza wrażliwość estetyczną. Wszystkie te czynności służą przygotowaniu dziecka do edukacji szkolnej;
 • Dziecko uczestniczące do przedszkola ma lepszy start w szkole;
 • Według trwających ponad 30 lat badań prowadzonych w ramach amerykańskiego programu "Perry pre-school Project" dzieci, które chodziły do przedszkoli:

-zdobywają wyższe wykształcenie,

-mają lepszą pracę i więcej zarabiają,

-osiągają wyższy standard życia,

-rzadziej naruszają prawo i bywają karane,

-rzadziej korzystają z pomocy społecznej niż osoby o podobnych możliwościach intelektualnych i społecznych, które nie uczęszczały w dzieciństwie na zajęcia przedszkolne;

 • Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego tempa rozwoju, którego prawidłowy przebieg ma decydujące znaczenie dla późniejszych lat życia, a wiadomości i umiejętności zdobyte przez dziecko w trakcie edukacji przedszkolnej stanowią istotne podłoże do dalszego kształcenia i rozwoju, dlatego wspomaganie rozwoju wychowanków należy do powinności nauczycielek przedszkola.

 

 

 

Charakterystyka nauczyciela pracującego z przedszkolakiem

 

 • zdobywa orientację w różnych sposobach komunikowania się z dzieci, zarówno werbalnych jak i niewerbalnych; uczy się rozumieć nie tylko słowne wypowiedzi dzieci, ale także stara się odczytywać komunikaty nadawane za pomocą gestów, min i spojrzeń;
 • umie dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje dziecka – stara się być empatycznym, co oznacza-wie, kiedy śpieszyć z pomocą a kiedy się od niej powstrzymać, umiejętnie występować w obronie dziecka, rozumieć jego postępowanie;
 • podtrzymuje zapał poznawczy dziecka, wykazuje zainteresowanie tym, co ono robi - zachęca do działania;
 • jest dynamiczny- w sensie fizycznym, jak również w sensie psychicznym  – czyli przemieszcza się razem z dziećmi i jest otwartym na ich pomysły, przyjmuje je i modyfikuje;
 • niedyrektywny, czyli skłonny analizować i wyjaśniać zachowania dzieci, a nie tylko oceniać je i odrzucać ; to także nauczyciel kierujący do dzieci raczej propozycje niż nakazy;
 • jest otwarty na dziecko i na samego siebie, czyli pomaga dziecku ale też dba o własny rozwój, poznawanie nowości w celu wykorzystywania ich dla ulepszenia swego warsztatu pracy;
 • pozwala dziecku być sobą, mieć własne zainteresowania i upodobania;
 • pozwolić dziecku przedszkolnemu być sobą, to pozwolić mu na życie poprzez zabawę. Dziecko bowiem musi mieć czas na to, by wyrosnąć z okresu dzieciństwa i nie stać się zbyt wcześnie dorosłym;
 • przyjmuje postawę zaciekawienia światem i zaraża nią dzieci;
 • ma pomysły, aby czymś ciekawym zająć dziecko;
 • w okresie przedszkolnym wychowanie polega na stymulowaniu i kształtowaniu, a więc nauczyciel wspomaga rozwój dziecka we wszystkich sferach rozwoju; zarówno w zakresie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, społecznego jak również w zakresie czynności samoobsługowych.