A A A

Koncepcja Pedagogiczna

 

Koncepcja Pedagogiczna to spójny program pracy wychowawczej. Oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego.