A A A

O przedszkolu

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20 rozpoczęło swoją działalność  jako placówka masowa od 1 września 1984 roku.
Od roku 1994 przyjmowało dzieci niepełnosprawne do oddziału specjalnego, zaś dzieci z niewielkimi niepełnosprawnościami mogły uczęszczać do pozostałych grup.

Opierając się na Rozporządzeniu MEN z dnia 4 października 1993r, kierownictwo przedszkola nr 20 opracowało program autorski będący podstawą działalności wychowawczej oddziału integracyjnego, który zaczął funkcjonować w roku szkolnym 1994/1995.

Zmodernizowano budynek przedszkola przystosowując go do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Zniesiono bariery architektoniczne. Zamontowano specjalny podjazd dla wózków inwalidzkich. W holu, w szatni, a także w łazienkach znajdują się uchwyty dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Od roku szkolnego 2009/2010 w przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów integracyjnych, każdy  liczy od 17 do 20 dzieci, w tym od 3 do  5 dzieci niepełnosprawnych.

Przedszkole dysponuje:

  • sześcioma przestronnymi salami do zabaw i zajęc dzieci,
  • salą gimnastyczną wyposażoną przez Europejski Fundusz Społeczny w sprzęt do Integracji Sensorycznej,
  • salą doświadczania świata,
  • gabinetem rehabilitacyjnym do pracy indywidualnej ze specjalistycznym sprzętem,
  • gabinetami do pracy indywidualnej:  psychologicznym, pedagogicznym i logopedym wyposażonymi w pomce dydaktyczne i  komputery ze specjalnym oprogramowaniem,
  • przedszkolnym ogrodem wyposażonym w sprzęt do rozwijania aktywności ruchowej,
  • biblioteką z literaturą dla dzieci, zainteresowanych rodziców i pedagogów,
  • pokojem metodycznym, w którym gromadzone są  pomoce i środki dydaktyczne, w tym sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny,
  • suchym basenem z piłeczkami,


W przedszkolu pracują nauczycielki wychowania przedszkolnego, wszystkie z wykształceniem wyższym  magisterskim o specjalności wychowanie przedszkolne, pedagodzy wspomagający, z wykształceniem wyższym magisterskim z zakresu kształcenia specjalnego, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, rewalidacji.


Uwzględniając potrzeby dzieci niepełnosprawnych i zdrowych, w trosce o ich harmonijny rozwój w przedszkolu zatrudnieni są specjaliści: logopedzi, rehabilitant, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog.

Przedszkole w realizowanych programach uwzględnia specyfikę środowiskową. Organizujemy imprezy o charakterze środowiskowym – zapraszamy rodziców, władze oświatowe i samorządowe. Współpracujemy z instytucjami wspierającymi przedszkole i innymi placówkami oświatowymi np. Szkołą Podstawową nr 6 z  Oddziałami Integracyjnymi, Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Siedlcach, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Caritas.