A A A

Opłaty

W roku szkolnym 2018/19
w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 20 opłaty są naliczane na podstawie następujących aktów prawnych:

Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opikunczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

Uchwały NR XLIII/783/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014r,

Zarządzenia Nr 6/2016 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 20 w Siedlcach w sprawie okreslenia warunków korzystania ze stołówki w przedszkolu, w tym ustalenia wysokości opłat za posiłki.

  • opłacie podlegają usługi opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie i tak opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1 zł (dzieci 6-letnie i starsze nie ponoszą w/w kwoty)
  • zgodnie Zarzadzeniem Nr 6/2016 dzienna stawka za wyżywienie wynosi 5,20

W/W opłaty za wyżywienie rodzic uiszcza z dołu do 10 - go każdego miesiąca w kasie przedszkola lub przelewem na numer konta w ING Banku Śląskim
62 1050 1953 1000 0023 5336 4264

Opłaty za przedszkole rodzic uiszcza z góry do 10 - go każdego miesiąca w przedszkolu lub przelewem na numer konta w ING Banku Śląskim
84 1050 1953 1000 0023 4843 1418

UCHWAŁA NR XXVII/346/2016
RADY MIASTA SIEDLCE
z dnia 16 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLIII/783/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach
oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce
oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siedlce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a
i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada
Miasta Siedlce uchwala, co następuje:
§ 1. W § 2 Uchwały Nr XLIII/783/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia
czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce oraz określenia wysokości
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto
Siedlce, po wyrazie „przedszkolnego” dodaje się wyrazy: „dzieci w wieku do 5 lat”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
Przewodniczący Rady Miasta: Henryk Niedziółka

Roczna składka na Radę Rodziców za jedno dziecko wynosi: 300 zł, za dwoje dzieci uczęszczających do przedszkola składka wynosi łacznie: 400 zł

NIP Rady Rodziców ; 821 21 08 249

Wpłat można dokonywać jednorazowo, w ratach:
I rata - 150,00 zł
II rata - 150,00 zł
lub po 30,00 zł  złotych miesięcznie

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 20 w Siedlcach

nr 54 9194 0007 0023 0306 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Siedlcach

tytułem: Rada Rodziców, imię i nazwsko dziecka, numer grupy.

Roczna składka na wyprawkę (np. bloki, kredki, farby) wynosi 200 zł w tym środki czystości 70 zł, kwotę należy wpłacać  w Sekretariacie przedszkola lub na konto Rady Rodziców z dopiskiem ,,Wyprawka, środki czystości" - imię i nazwisko dziecka, grupa do której uczęszcza.