A A A

Opłaty

W roku szkolnym 2016/17
w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 20 opłaty są naliczane na podstawie następujących aktów prawnych:

Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opikunczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

Uchwały NR XLIII/783/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014r,

Zarządzenia Nr 6/2016 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 20 w Siedlcach w sprawie okreslenia warunków korzystania ze stołówki w przedszkolu, w tym ustalenia wysokości opłat za posiłki.

  • opłacie podlegają usługi opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie i tak opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1 zł
  • zgodnie Zarzadzeniem 18/2013   dzienna stawka za wyżywienie wynosi 5,20

W/W opłaty za wyżywienie rodzic uiszcza z dołu do 10 - go każdego miesiąca w kasie przedszkola lub przelewem na numer konta w ING Banku Śląskim
62 1050 1953 1000 0023 5336 4264

Opłaty za przedszkole rodzic uiszcza z góry do 10 - go każdego miesiąca w przedszkolu lub przelewem na numer konta w ING Banku Śląskim
84 1050 1953 1000 0023 4843 1418

 

Roczna składka na Radę Rodziców za jedno dziecko wynosi: 300 zł, za dwoje dzieci uczęszczających do przedszkola składka wynosi łacznie: 400 zł

NIP Rady Rodziców ; 821 21 08 249

Wpłat można dokonywać jednorazowo, w ratach:
I rata - 150,00 zł
II rata - 150,00 zł
lub po 30,00 zł  złotych miesięcznie

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 20 w Siedlcach

nr 54 9194 0007 0023 0306 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Siedlcach

tytułem: Rada Rodziców, imię i nazwsko dziecka, numer grupy.

Roczna składka na środki czystości wynosi 70 zł, kwotę należy wpłacać  w Sekretariacie przedszkola lub na konto Rady Rodziców z dopiskiem ,,Środki czystości" - imię i nazwisko dziecka, grupa do której uczęszcza.