A A A

Opłaty

W roku szkolnym 2018/19
w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 20 opłaty są naliczane na podstawie następujących aktów prawnych:

 

 

Zarządzenie Nr 29/ 2018

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 20 w Siedlcach

z dnia 14 grudnia 2018r

w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki w przedszkolu, w tym ustalenia wysokości opłat za posiłki.

Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r ( Dz. U. z 2018r. poz. 996, 1000, 1290, 1669) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z trzech posiłków ( śniadanie , obiad, podwieczorek) przez wychowanków przedszkola ustala się w wysokości 6,00 zł (słownie: sześć złotych), co stanowi koszt produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków (wsad do kotła).

2. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 20 ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku, wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki (wsad do kotła i koszty przygotowania).

3. Opłaty za posiłki określone w ust. 2 kształtują się w sposób następujący:

- śniadanie 25 % - 2,60 zł,

- obiad 50 % - 5,20 zł,

- podwieczorek 25% - 2,60 zł.

4. Wyliczone kwoty zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku.

5. Za wychowanków, którym przyznano świadczenie w postaci zakupu posiłków, opłaty wnosi właściwy ośrodek pomocy społecznej bądź inna osoba prawna lub fizyczna.

§2

6. Opłata za posiłki stanowiąca iloczyn wysokości dziennej stawki żywieniowej w kwocie 6, 00 zł ( sześć złotych ) oraz ilości dni żywieniowych w danym miesiącu rodzice wnoszą w kasie przedszkola w terminach podanych na tablicy ogłoszeń lub przelewem na następujący rachunek bankowy Bank Śląski:

- opłata za wyżywienie – 62 1050 1953 1000 0023 5336 4264.

z dołu do 10- go dnia każdego miesiąca

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2019r.

 

 

 

UCHWAŁA NR XXVII/346/2016
RADY MIASTA SIEDLCE
z dnia 16 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLIII/783/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach
oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce
oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siedlce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a
i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada
Miasta Siedlce uchwala, co następuje:
§ 1. W § 2 Uchwały Nr XLIII/783/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia
czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce oraz określenia wysokości
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto
Siedlce, po wyrazie „przedszkolnego” dodaje się wyrazy: „dzieci w wieku do 5 lat”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
Przewodniczący Rady Miasta: Henryk Niedziółka

Opłat za korzystanie z usług przedszkola dokonujemy na rachunki bankowe w ING Bank Śląski:

- opłata za wyżywienie – 62 1050 1953 1000 0023 5336 4264,

- opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze ponad podstawę programową - 84 1050 1953 1000 0023 4843 1418

 

Opłat dokonujemy z dołu do 10- go dnia każdego miesiąca w sekretariacie przedszkole, lub droga elektroniczną.

Opłat po terminie dokonujemy wyłącznie  drogą elektroniczną.

 


Roczna składka na Radę Rodziców za jedno dziecko wynosi: 300 zł, za dwoje dzieci uczęszczających do przedszkola składka wynosi łacznie: 400 zł

NIP Rady Rodziców ; 821 21 08 249

Wpłat można dokonywać jednorazowo, w ratach:
I rata - 150,00 zł
II rata - 150,00 zł
lub po 30,00 zł  złotych miesięcznie

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 20 w Siedlcach

nr 54 9194 0007 0023 0306 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Siedlcach

tytułem: Rada Rodziców, imię i nazwsko dziecka, numer grupy.

Roczna składka na wyprawkę (np. bloki, kredki, farby) wynosi 200 zł w tym środki czystości 70 zł, kwotę należy wpłacać  w Sekretariacie przedszkola lub na konto Rady Rodziców z dopiskiem ,,Wyprawka, środki czystości" - imię i nazwisko dziecka, grupa do której uczęszcza.