A A A

Opłaty

Zarządzenia Nr 12/ 2020

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 20

w Siedlcach z dnia 22.05.2020

 

w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki w przedszkolu, w tym ustalenia wysokości opłat za posiłki.

Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 21.05.2019 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z trzech posiłków ( śniadanie , obiad, podwieczorek) przez wychowanków przedszkola ustala się w wysokości 8,00 zł (słownie: osiem zł), co stanowi koszt produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków (wsad do kotła).

- śniadanie 25 % - 2,00 zł

- obiad 50 % - 4,00 zł

- podwieczorek 25% - 2,00 zł

2. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników zatrudnionych w miejskim przedszkolu ustala się w wysokości 12,00 zł kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku, wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki (wsad do kotła i koszty przygotowania).

3. Opłaty za posiłki określone w ust. 2 kształtują się w sposób następujący:

- śniadanie 25 % - 3,00 zł

- obiad 50 % - 6,00 z,

- podwieczorek 25% - 3,00 zł

4. Wyliczone kwoty zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

 

Za wychowanków, którym przyznano świadczenie w postaci zakupu posiłków, opłaty

wnosi właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej bądź inna osoba prawna lub fizyczna.

 

§ 2

Opłaty za posiłki wnosi się w terminach podanych na tablicy ogłoszeń nie później niż do 10 każdego następnego miesiąca w ilości wykorzystanych posiłków ( osobodni).

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 29/2018 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 20 w Siedlcach z dnia 14grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki w przedszkolu, w tym ustalenia wysokości opłat za posiłki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.

 

Maria Kowalik

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 20

Opłat za korzystanie z usług przedszkola dokonujemy na rachunki bankowe w ING Bank Śląski:

- opłata za wyżywienie – 62 1050 1953 1000 0023 5336 4264,

- opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze ponad podstawę programową - 84 1050 1953 1000 0023 4843 1418

 

Opłat dokonujemy z dołu do 10- go dnia każdego miesiąca  drogą elektroniczną.


 


Roczna składka na Radę Rodziców za jedno dziecko wynosi: 300 zł, za dwoje dzieci uczęszczających do przedszkola składka wynosi łacznie: 400 zł

NIP Rady Rodziców ; 821 21 08 249

Wpłat można dokonywać jednorazowo, w ratach:
I rata - 150,00 zł
II rata - 150,00 zł

Wpłat prosimy dokonywać na konto: Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 20 w Siedlcach

nr 54 9194 0007 0023 0306 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Siedlcach

tytułem: Rada Rodziców, imię i nazwsko dziecka, nazwa grupy.

Roczna składka na wyprawkę  (np. bloki, kredki, farby) i środki czystości wynosi 200 zł, kwotę należy wpłacać  w Sekretariacie przedszkola lub na konto Rady Rodziców z dopiskiem ,,Wyprawka, środki czystości" - imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy.