A A A

Program profilaktyczny i współpracy z rodzicami


Warunkiem powodzenia w edukacji jest nawiązanie współpracy z rodziną dziecka. Uczestnikami procesu edukacji dzieci są ich rodzice. Biorą oni udział w realizowaniu pewnych części treści programowych w domu oraz w konsultacjach dotyczących postępów i trudności dziecka. To rodzice są dla dzieci najważniejszymi osobami i mają decydujący wpływ na ich rozwój, oni jedyni ponoszą za nie odpowiedzialność. W rodzinie dziecko spotyka się po raz pierwszy z wartościami – co jest dobre, a co złe, uczy się norm postępowania, jest wdrażane do funkcjonowania w różnych rolach społecznych. Dlatego też nasze przedszkole w celu realizowania zadań wychowawczych - w tym celów integracji - jest placówką otwartą dla rodziców,  a  jednym  z  głównych  zadań  stało się  włączanie  ich w rytm życia grupy, wspólne integrowanie personelu, dzieci i rodziców.

Przedszkole może wspomagać, współpracować lub kompensować braki w opiece rodzicielskiej, lecz dla prawidłowego rozwoju dziecka niezbędna jest miłość i poczucie bezpieczeństwa płynące z rodziny. Dziecko robi postępy, jeżeli istnieje zrozumienie wymagań i akceptacja ich ze strony rodziców. Współpraca miedzy rodzicami i nauczycielem dziecka musi być oparta na pełnym zaufaniu, serdeczności i życzliwości. Rodzice powinni być partnerami nauczycieli w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi, i im większą uzyskamy zgodność systemów wychowawczych między tym, jaki reprezentujemy w przedszkolu a tym, który realizują rodzice w domu, tym bardziej harmonijny i lepszy będzie rozwój dzieci. Sukces w pracy z rodziną jest początkiem sukcesów dziecka. Są to główne przykazania pracy z rodzicami dzieci specjalnej troski.


Do głównych form współpracy z rodzicami w Naszym Przedszkolu należą:

  • współpraca indywidualna
  • zebrania ogólne
  • zebrania grupowe
  • zajęcia otwarte dla rodziców
  • uroczystości i imprezy integracyjne
  • organizowanie tzw. sejmików dla rodziców
  • zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
  • współdziałania Rady Rodziców
  • “dni otwarte” (adaptacyjne)


Dbamy o to, aby rodzice dzieci niepełnosprawnych aktywnie uczestniczyli w w/w formach.

WSPÓŁPRACA INDYWIDUALNA: Pierwsze kontakty bezpośrednie odbywają się zanim dziecko zostanie zapisane do placówki. Są to przede wszystkim rozmowy z pracownikami przedszkola, w tym także z psychologiem, logopedą, rehabilitantem i pedagogiem. Rodzic uzyskuje informacje na temat prowadzonych zajęć rehabilitacyjno – edukacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi, poznaje zaplecze metodyczne, bazę lokalową, ogólne zasady współpracy.

Inną formą są rozmowy indywidualne, prowadzone bezpośrednio z nauczycielem danej grupy lub też specjalistami pracujacymi z dzieckiem, podczas których rodzic ma możliwość zaczerpnięcia informacji na temat swojego dziecka, jego sukcesów i ewentualnych trudności edukacyjnych i społecznyczno – emocjonalnych,  zachowania w grupie rówieśniczej, uzgodnienia wzajemnych oczekiwań. Kontakty indywidualne mają charakter zarówno spontanicznych, bieżących rozmów, jak też zaplanowanych – dotyczących aktualnych spraw, zachowań, postępów oraz zauważonych dysharmoni w rozwoju dziecka.

ZEBRANIA OGÓLNE: Zebrania te służą załatwieniu spraw dotyczących wszystkich rodziców i z reguły zwołuje się je na początku roku szkolnego. Wtedy to dyrektor przedszkola dokonuje prezentacji wszystkich członków rady pedagogicznej , informuje zebranych o planach wychowawczych i organizacyjnych placówki, o przewidywanych imprezach, przedstawia wszelkie problemy których rozwiązanie wymaga współdziałania rodziców. Zebrań ogólnych nie zwołuje się często. Współpracy z rodzicami lepiej służą zebrania kameralne, w niewielkim i znanym gronie. Na zebraniach ogólnych wybiera się Radę Rodziców.

ZEBRANIA GRUPOWE: Zebrania grupowe są organizowane co najmniej  3 razy w roku. Są okazją do tzw. “pedagogizacji rodziców”. W zebraniach aktywnie uczestniczą takze specjaliści – pedagodzy, logopedzi, psycholog,  rehabilitant. Podczas spotkań wygłaszają prelekcje na interesujące rodziców tematy, dostosowane do potrzeb danej grupy wiekowej  i problemów wychowawczych i rozwojowych związanych z danym okresem życia.

ZAJĘCIA OTWARTE: Są to zajęcia z aktywnym udziałem rodziców. Mają na celu bezpośrednie zapoznanie rodziców z pracą dydaktyczno – wychowawczą przedszkola. Zającia takie organizowane są raz w miesiącu i cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców.

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY INTEGRACYJNE: Ważną rolę we współpracy z rodzicami odgrywają uroczystości przedszkolne, które organizowane są już od najmłodszych grupy, najczęściej w okolicach róznych świąt (np. Powitanie Wiosny, Andrzejki, opłatek, wspólne kolędowanie, Dzień Matki itp. ). Wartość uroczystości polega miedzy innymi na tym, że umożliwiają one wykorzystanie różnych form ekspresji dziecięcej, spełniają rolę w wychowaniu estetycznym, w kształtowaniu kultury współżycia z rówieśnikami i dorosłymi; współnie spędzony czas zblilża rodziców i wychowawców oraz integruje samych rodziców między soba. Rodzice uczestniczą ponadto w wycieczkach z dziećmi.

“SEJMIKI “ dla rodziców dzieci niepełnosprawnych są to nieformalne spotkania rodziców ze specjalistami pracującymi z dzieckiem, bądź też spotkania z przedstawicielami innych placówek wspierających integrację, szkołami i ośrodkami. W ramach sejmików rodzice mają okazję do podzielenia się swoimi przeżyciami, problemami związanymi z wychowywaniem dzieci, wymiany istotnych dla nich informacji.

RADA RODZICÓW: Po rozpoczęciu pracy z grupą przedszkolną wybierani są na wspólnym zebraniu przedstawiciele - reprezentanci rodziców. Rada Rodziców spotyka się nie tylko z nauczycielem, ale cyklicznie organizowane są spotkania z dyrektorem przedszkola, na których omawia się osiągnięcia placówki, sytuację finansową, bieżące potrzeby, wspiera proces dydaktyczno – wychowawczy przedszkola finansując spotkania i imprezy kulturalno – artystyczne teatr, koncerty, wycieczki itp.. Rodzice opiniują pracę nauczycieli i dyrektora przedszkola.

“DNI OTWARTE” to zajęcia prowadzone w sali i na podwórku przedszkolnym z dziećmi nowo przyjmowanymi do przedszkola, które mają na celu wspomaganie dziecka w procesie adaptacji do życia w warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa. Dla wielu dzieci jest to pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą, dlatego tak ważne są działania mające na celu niwelowanie stresu i lęku związanego z nową sytuacją i przebywaniem w “nowym miejscu”. O ile jest to możliwe zajęcia takie organizowane są w okresie wakacyjnym, bądź też pod koniec roku szkolnego. W spotkaniu uczestniczą nauczyciele, którzy od września rozpoczną pracę w danej grupie, a także specjaliści (psycholog, pedagog, logopeda czy rehabilitant). 

Współpraca z rodziną dziecka niepełnosprawnego najczęściej wychodzi poza wymienione powyżej formy główne . Inne podyktowane są aktualną potrzebą zgłaszaną przez rodzica lub obserwowaną przez nauczyciela i specjalistów. Podczas indywidualnych konsultacji specjaliści udzielają pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami domowymi. Istotne jest wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem niepełnosprawnym. Do tego celu służą przede wszystki ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z PSYCHOLOGIEM, której mają za zadanie umożliwienie wymiany doświadczeń, wzmacnianie rodzin oraz kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich.

Specjaliści dostarczają ponadto niezbędny program ćwiczeń do wykonywania w warunkach domowych, a także pomagają w zgromadzeniu odpowiednich pomocy dydaktycznych.

Budowanie dobrych relacji uwzględniających potrzeby obu stron nie jest procesem łatwym, ani szybkim, jednak przez wypracowanie bliskich i stałych form kontaktu korzyści mogą czerpać obydwie strony.

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY