A A A

Programy dodatkowe

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Zajęcia grupowe

rozwijające umiejętności społeczno- emocjonalne

I. TEMAT PROGRAMU: Świat uczuć i wartości

ADRESAT : Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym

REALIZATOR: psycholog Edyta Piłat

II. UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU

„Wspierając rozwój emocjonalny dziecka, trzeba nauczyć je rozumieć i nazywać własne potrzeby.

Ważną umiejętnością jest także identyfikowanie i nazywanie różnych stanów

emocjonalnych, a następnie nauczenie sposobów radzenia sobie z własnymi

emocjami oraz kontrolowanie zachowań. Emocje mają zasadniczy wpływ na

procesy poznawcze oraz pełnią podstawową funkcję w motywowaniu do działania.

W procesie edukacyjnym ważne jest tworzenie takich sytuacji, aby dziecko

poznawało siebie, dostrzegało odmienność i niepowtarzalność każdej osoby. Pozwoli

to na kształtowanie pojęcia tożsamości, własnej wartości, pomoże w budowaniu

pozytywnego obrazu własnego „Ja”, a także szacunku i akceptacji dla

siebie i innych osób. Bardzo ważne jest wprowadzenie dzieci w świat wartości.

Zasadniczą sprawą jest, aby nie tylko przyswoiło sobie wiedzę o określonych

wartościach i normach, ale by przyjęło je jako kryterium własnego postępowania.

Ich rozumienie i stosowanie pozwoli na podejmowanie wartościowych

wyborów, na harmonijne bycie w zgodzie z sobą oraz współistnienie i współdziałanie

z innymi. Jednolity proces nauczania i wychowania sprzyja stopniowemu

budowaniu systemu wartości.

Edukację w tym zakresie rozpoczynamy od przyzwyczajania dzieci do mówienia

o swoich emocjach i potrzebach „( Jadwiga Pytlarczyk, „W kręgu zabawy”)

III. CELE I ZAKRES TREŚCI PROGRAMU

Cel główny zajęć : Pokazać dzieciom, że każdy z nas przeżywa różne emocje ;

Wprowadzić dzieci w świat wartości, pokazać im, jak radzić sobie z własnymi emocjami

Cele operacyjne zajęć :

Dziecko:

- potrafi współdziałać podczas wykonywanych wspólnie czynności

i zabaw,

- potrafi czekać na swoją kolejkę,

- coraz dłużej skupia się na wykonywanym zadaniu,

- doprowadza rozpoczęte zadanie do końca ,

-umie dostrzec konsekwencje wyrażania emocji i proszenia o pomoc,

- rozpoznaje minę smutną, zdenerwowaną, wesołą

- naśladuje miny

- dopasowuje daną minę do sytuacji

-wie, kiedy ktoś może być smutny/ radosny/ zdenerwowany

- dostosowuje formy i ekspresje emocjonalną do wymagań współżycia społecznego,

-próbuje radzić sobie w trudnych sytuacjach,

- potrafi zapanować nad własnymi emocjami,

-zna sposoby wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie,

- zna podstawowe reakcje społeczne ( np. ktoś się przewrócił- pomóż mu wstać, przeproś za to, że coś niedobrego zrobiłeś, itp. ),

-umie dostrzec konsekwencje wyrażania emocji i proszenia o pomoc,

-próbuje wczuć się w drugą osobę, wie, kiedy ktoś może być smutny/ radosny/ zdenerwowany.

Nadrzędnym celem programu jest :

- budowanie poczucia własnej wartości dzieci,

- rozwijanie zaufania do siebie i innych,

- tworzenie pozytywnego klimatu w grupie

- integrowanie grupy,

- wspólne odczuwanie radości

- wspólne budowanie radosnego nastroju,

- stworzenie okazji do pozytywnego myślenia i wypowiadania się o innych

- rozwijanie pomysłowości dzieci,

- kształtowanie umiejętności współdziałania w parze,

- stwarzanie okazji , szczególnie dzieciom nieśmiałym do wypowiadania się

- pokonywanie nieśmiałości i kompleksów.

Czas trwania zajęć:

Zajęcia będą odbywały się co miesiąc w każdej grupie, po 30 min.

Łącznie: w ciągu roku 10 spotkań w każdej grupie, po 30 minut.

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Od września 2020 r. do czerwca 2021 r. w naszym Przedszkolu realizowany będzie Program Profilaktyki Logopedycznej „ Mówię , słucham i rozwijam się” . Program ma na celu stymulowanie rozwoju mowy i wszechstronne usprawnianie funkcji mowy wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Program zakłada grupowe zajęcia logopedyczne – 1 raz w miesiącu w oparciu o scenariusze opracowane przez autorkę programu. Podjęte zostaną działania korygujące i profilaktyczne w zakresie m.in.:
-usprawniania motoryki narządów artykulacyjnych;
- usprawniania aparatu oddechowo-fonacyjnego;
- doskonalenia percepcji słuchowej i słuchu fonematycznego;
- ćwiczeń kształcących umiejętności językowe (np.: ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia rozwijające mowę powieściową);
- doskonalenia fleksji i składni.

Anna Radzikowska Logopeda